2019-02-18 10:57:32 Ruby

ワンラインでFizzBuzz...

Copy Copied! Full
(1..100).each{|v|puts [v,v%3==0&&v%5==0?'FizzBuzz':v%3==0?'Fizz':v%5==0?'Buzz':''].join ' '}
ワンラインでFizzBuzz...
RECOMMEND