2019-04-05 09:35:30 C

コンパイルは通るんですが実行時エラーが起きます

Copy Copied! Full
#include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> int main(void){ int N; scanf("%d",&N); int i,j; int flag,threeflag,fiveflag,sevenflag; char s[1000000001]; int ans = 0; for(i=0;i<N+1;i++){ //iを文字列に変換し、sに入れる snprintf(s,1000000001,"%d",i); //sの0行目から753かどうか調べる flag = 0;threeflag=0;fiveflag=0;sevenflag=0; for(j=0;j<strlen(s);j++){ if(s[j]=='7'){ sevenflag=1; }else if(s[j]=='5'){ fiveflag = 1; }else if(s[j]=='3'){ threeflag= 1; }else{ flag = -1; } } if(flag == 0 && sevenflag==1 && fiveflag ==1 && threeflag ==1){ ans++; } } printf("%d",ans); return 0; }
コンパイルは通るんですが実行時エラーが起きます